Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk vanuit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) verplicht.

In het dossier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam huisarts
 • Medicatie
 • Ziektekostenverzekering en inschrijfnummer

Ook gevoelige persoonsgegevens kunnen in het dossier verwerkt worden als deze belangrijk zijn om te weten voor het uitvoeren van de therapie. Je kan hierbij denken aan informatie over de gezondheid, de psychische toestand, verslavingen etc.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit doe ik door:

 • Gebruik te maken van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 • Als behandelend therapeut als enige toegang te hebben tot uw gegevens.
 • Me te houden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht, oftewel het beroepsgeheim. 
 • Een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid en beveiligde externe schijf te hanteren

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met de expliciete toestemming op schrift van de cliënt.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisiebijeenkomsten, die opgelegd zijn vanuit de beroepsvereniging NBVH. 
 • Een klein deel van de persoonsgegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur opgesteld kan worden.

Als ik vanwege andere redenen gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik dit eerst overleggen en uw expliciete toestemming, op schrift, vragen.

De gegevens in het dossier worden, op grond van de WGBO, 20 jaar bewaard. 
U als cliënt heeft recht op inzage, wijzigen en het ontvangen van het dossier.


Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat de cliënt deze factuur kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar. De gegevens van de cliënt die erop vermeld worden zijn:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld: consult hypnotherapie
 • De kosten van het consult


Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf. Ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Persoonsgegevens van minderjarigen (cliënten jonger dan 16 jaar) worden alleen verwerkt, indien daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). 

Ik hanteert als therapeut de Meldcode Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. Sinds 1 juli 2013 is dit wettelijk verplicht voor zorgverleners.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 12-01-2024 en kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele verklaring wordt aan u verstrekt.


Bij vragen of opmerkingen omtrent deze privacyverklaring, neem dan contact op met Anita Spijkers