ALGEMENE VOORWAARDEN

Om achteraf misverstanden te voorkomen is het noodzakelijk om

voorafgaande aan een afspraak deze Algemene Voorwaarden te lezen.

 

Aanvaarding

Het maken van een afspraak en het paraferen van deze voorwaarden betekent dat u akkoord gaat met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Echt Verder Praktijk voor Hypnotherapie en Coaching van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Anita Spijkers (eigenaar/therapeut) behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of wijzigen.

Echt Verder Praktijk voor Hypnotherapie en Coaching staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 73771252

Anita Spijkers (de therapeut) staat ingeschreven bij de beroepsorganisatie NBVH onder nummer 18037 en is in het bezit van een AGB-code: 90065913 waardoor je wellicht een deel van de behandeling via de zorgverzekeraar terug kan ontvangen.

 

Artikel 2. Vertrouwelijkheid

 1.  De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de therapeut daartoe verplicht is of de cliënt schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 2. De therapeut zal volgens, schriftelijk gemaakte afspraken, rapportages over trajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2018 (Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU). Hiervoor geldt het uurtarief dat op de site vermeld is.
 3. De therapeut legt met toestemming van de cliënt een dossier aan. De cliënt heeft recht op inzage.

 

Artikel 3 Behandelovereenkomst en beëindiging

Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie door middel van het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat de behandelaar deze schriftelijk heeft bevestigd.

Zonder getekende behandelovereenkomst kan er geen behandeling plaatsvinden. Met het invullen en ondertekenen van de behandelingsovereenkomst, stemt cliënt ermee in dat een behandeling met hypnose kan plaatsvinden.

De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen gedurende het behandeltraject worden bijgesteld of gespecificeerd.

Beëindiging:

 • Beëindiging van de behandeling kan met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject beëindigen. Dit geeft hij/zij dan mondeling of schriftelijk aan.
 • Als de cliënt zich herhaaldelijk niet aan de algemene voorwaarden of afspraken die tijdens de sessies gemaakt zijn houdt, kan de therapeut de behandelingen beëindigen.
 • De therapie kan door contra-indicaties bij de cliënt niet verder gaan.
 • In overleg wordt bepaald dat er geen sessies meer nodig zijn.
 • De therapeut geeft, mondeling, schriftelijk of via de mail aan geen sessies meer te geven.

 

Artikel 4. Annulering en afmeldingen

 

Afspraken kun je tot 24 uur voor aanvang, kosteloos wijzigen of annuleren.

Afspraken die te laat, binnen 24 uur voor aanvang van het consult, worden gewijzigd of geannuleerd, worden volledig voor 100% in rekening gebracht.
Mocht je de afspraak willen wijzigen of annuleren, dan kan je dit telefonisch, per mail of via  WhatsApp.

Bij het niet tijdig annuleren wordt een factuur van 1 uur gestuurd. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Hiervoor gelden de betalingsafspraken van artikel 5.

De therapeut behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 5 Tarieven/betalingen

Voor de meest actuele tarieven verwijs ik naar mijn website www.echtverde.nl.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuiste prijsinformatie als gevolg van type- zet- of drukfouten.

Betalingen:

 1. De kosten worden in rekening gebracht per uur, zoals ook vermeld is op de behandelingsovereenkomst. De factuur wordt na het consult per e-mail verstuurd. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.
 2. Indien er sprake is van het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden, zal er een herinnering per mail worden verstuurd. De cliënt dient de factuur alsnog binnen 14 dagen te voldoen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering, niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd om de vordering uit handen te geven. In die situatie zijn alle gemaakte kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor rekening cliënt. Hieronder vallen alle kosten van incassobureaus, de kosten van advocaten en deurwaarders. Ook indien deze de proceskosten overschrijden van de in de echte toe te wijzen proceskosten.
 3. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

 1. De therapeut baseert zich op de informatie die door de cliënt wordt verstrekt en is nimmer aansprakelijk voor eventuele, nadelige gevolgen die zijn ontstaan, doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat de cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van artsen, specialisten of andere behandelaar, niet heeft verstrekt. De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid en begrijpt dat deze behandelvorm geen vervanging is voor medische zorg. De cliënt zal eventuele huidige medische behandelingen, inclusief medicatie, voortzetten en nimmer starten of stoppen zonder adequaat advies van een medisch bevoegde professional.
 1. De therapeut is niet verantwoordelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waarop de cliënt zich wil beroepen in verband met activiteiten van Echt Verder Praktijk voor Hypnotherapie en Coaching.

 

 1. De therapeut aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van cliënten of anderszins door hen meegebrachte materialen gedurende het verblijf in de praktijkruimtes van het praktijkadres of een andere locatie waar de dienstverlening wordt verricht.
 1. De cliënt kan geen rechten ontlenen aan resultaten die voortvloeien uit behandeling en is op de hoogte van mogelijkheden en beperkingen van de behandelvormen, onder andere hypnose. De therapeut kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten of, hoe ondenkbaar dan ook, voor negatieve gevolgen voortvloeiende uit deze werkwijze.
 1. De therapeut accepteert aansprakelijkheid tegenover de cliënt voor ontstane schade als gevolg van een aan de therapeut toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of een onrechtmatige daad, maar slechts indien die door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en deze tot uitkering overgaat.

 

Artikel 8. Toepassing recht en geschillen

 1. Op iedere overeenkomst tussen Echt Verder Praktijk voor Hypnotherapie en Coaching/de therapeut en de cliënt is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Als behandelaar ben ik lid van deNederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH). De behandelingen vallen onder het klachtenreglement van de NBVH, het klachtrecht van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg(SCAG) en het tuchtrecht van het Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ). Hiermee voldoe ik aan de eisen zoals gesteld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 3. Daarnaast ben ik aangesloten bij de stichting RBCZ. De RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. De RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.